NGC 3242 - Planetary Nebula Eye of Jupiter in Hydra

NGC 3242 - Planetary Nebula in Hydra